Sanyas Ashram
Brahmalin Param Pujya Mahamandleshwar Shri Swami Brahmanand Giri Ji Maharaj
Brahmalin Param Pujya Mahamandleshwar Shri Swami Maheshwaranand Giri Ji Maharaj
Param Pujya Mahamandleshwar Shri Swami Vishveshwaranand Giri Ji Maharaj
Shri Mahant Swami Girishanand Giri Ji Maharaj