Sanyas Ashram
Sanyas Ashram Road, Vile Parle (West), Mumbai-400056 India
Tel: +91 22 26712399, +91 22 26283093
Email:- sanyasashram@gmail.com
Website:- www.sanyasashram.org

Brahmalin Param Pujya Mahamandleshwar Shri Swami Brahmanand Giri Ji Maharaj
Brahmalin Param Pujya Mahamandleshwar Shri Swami Maheshwaranand Giri Ji Maharaj
Param Pujya Mahamandleshwar Shri Swami Vishveshwaranand Giri Ji Maharaj
Shri Mahant Swami Girishanand Giri Ji Maharaj