1st Shahi Snan
11 March 2021 Thursday
Shri Panchayati Akhada Mahanirvani
Param Pujya Mahamandleshwar Acharya Shri Swami Vishveshwaranand Giri Ji Maharaj
Suratgiri Bangla, Sanyas Marg, Kankhal, Haridwar - 249408, Uttrakhand, India