16 January 2020 - Shri Ganesh Ji Special Abhishek And Stavan
Sanyas Ashram Amrit Mahotsav 16 To 20 January 2020