Shri Mahant Swami Girishanand Giri Ji Maharaj

Shri Mahant Swami Girishanand Giri Ji Maharaj was the
8th Peethadishwar of Suratgiri Bangla Kanakhal Haridwar
M.M. Swami Vishveshwaranand
M.M. Swami Brahmananad
M.M. Swami Maheshwaranand
Shri Mahant Girishanand
Sanyas Ashram
Jagad Guru
Aadi Shankaracharya