SANYAS ASHRAM TRUST
Sanyas Ashram Road,
Vile Parle (West),
Mumbai-400056
India
Tel: +91-22-26712399
       +91-22-26283093
Email:- sanyasashram@gmail.com
Website:- www.sanyasashram.org